Etikos kodeksas

Pagrindiniai Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto (toliau Komitetas) narių etikos principai: orus, garbingas elgesys; tarpusavio santarvė ir humaniškumas; demokratiniai sprendimų priėmimo būdai; valstybinių interesų viršenybė prieš asmeninius. Šie principai realizuojami vadovaujantis visuotinai priimtina etikos ir humanizmo samprata.

Komiteto ir jo valdymo organų nariai laisva valia įsipareigoja:

  • Prisiimdami solidarią atsakomybę už Komiteto veiklos tikslų įgyvendinimą, aktyviai jį remti ir garbingai jam atstovauti;
  • Lietuvos visuomenės ir valstybės interesus laikyti aukštesnėmis vertybėmis negu ūkiniai, grupiniai, asmeniniai ar partiniai interesai;
  • Nesitaikstyti su netaktišku ar žmogaus teises bei orumą pažeidžiančiu elgesiu;
  • Neskleisti melagingos arba kitus Komiteto narius žeminančios informacijos;
  • Vykdydami Komiteto jiems pavestas funkcijas bei priimdami sprendimus, veikti darniai ir koordinuotai;
  • Tarpusavio santykius grįsti savitarpio pagarba, sąžiningumu, geranorišku bendradarbiavimu ir viešumu;
  • Nenaudoti turimos tarnybinės galios piktavališkais, savanaudiškais tikslais, kategoriškai atmesti bet kokia forma pasireiškiančius kyšininkavimo arba papirkinėjimo ketinimus;
  • Geranoriškai remti ir nesavanaudiškai palaikyti vieni kitus, o konfliktines tarpusavio situacijas spręsti Komiteto viduje.

Etikos kodeksas priimtas 2006m. spalio 27d. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto Tarybos posėdyje.