Komiteto įstatai

BENDROJI DALIS

1.1. Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas (toliau tekste vadinamas - Komitetas) yra Lietuvos elektros energetikos, branduolinės energetikos, šilumos, naftos, dujų ūkio ir kitų asociacijų, įmonių, energetikos profilio mokymo bei mokslo organizacijų ir kitų juridinių asmenų savanoriška konfederacija, įsteigta vadovaujantis Komiteto steigimo sutartimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.

1.2. Komitetas yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

1.3. Komiteto finansiniai metai prasideda sausio 01 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

1.4. Komiteto veiklos laikotarpis - neribotas.

1.5. Komiteto pavadinimas - Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas. Komiteto teisinė forma - asociacija.

1.6. Komiteto buveinė: Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, Lietuvos Respublika.

KOMITETO VEIKLOS TIKSLAI

2.1. Pagrindiniai Komiteto veiklos tikslai yra:

2.1.1. sujungti Lietuvos energetikos asociacijų, įmonių bei organizacijų, specialistų pastangas sprendžiant šalies energetikos problemas, formuoti šalies energetikos politiką, kad būtų apsirūpinama energija visų naudai, kad energija būtų vartojama efektyviai, kad būtų tenkinami dabartinės kartos poreikiai bei nesukeliama pavojaus būsimų kartų galimybei juos tenkinti, kad būtų orientuojamasi į pasaulio energetikos politikos kryptis;

2.1.2. padėti Lietuvos energetikai integruotis į Europos ir pasaulio energijos rinkas;

2.1.3. atstovauti Lietuvos energetikus Pasaulio energetikos taryboje remiantis šios organizacijos nario statusu ir organizuoti Pasaulio energetikos tarybos rekomendacijų įgyvendinimą Lietuvoje;

2.1.4. koordinuoti Komiteto narių veiklą, atstovaujant ir ginant Komiteto narių interesus bei tenkinant kitus viešuosius interesus, taip pat vykdant veiklą visuomenei naudingais tikslais - tarptautinio bendradarbiavimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse;

2.1.5. vykdyti įstatuose numatytą veiklą.

KOMITETO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

3.1. Siekdamas savo tikslų Komitetas veiks šiose srityse:

3.1.1. dalyvavimas valstybinių programų, įstatymų ir poįstatyminių aktų projektų, susijusių su Komiteto narių interesais, rengime, pasiūlymų šiais klausimais teikimas įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijoms;

3.1.2. Komiteto narių bendradarbiavimo, integracijos ir kooperacijos formų plėtra;

3.1.3. visuomenės nuomonės energetikos politikos klausimais formavimas;

3.1.4. atstovavimas ir tarpininkavimas Komiteto nariams, plečiant tarpusavio naudingus ryšius su šalies ir užsienio firmomis ekonominio, valdymo, mokslinio, technologinio bendradarbiavimo bei rinkotyros srityse;

3.1.5. tarpininkavimas, sudarant palankias sąlygas investuoti užsienio ir vietinį kapitalą į Lietuvos elektros, šilumos, naftos ir dujų sektorius;

3.1.6. pasiūlymų teikimas ir  Komiteto narių konsultavimas technikos, ekonomikos, finansų bei juridiniais klausimais;

3.1.7. nuolatinių bei laikinųjų specialistų (konsultantų, ekspertų) grupių steigimas aktualiems klausimams spręsti;

3.1.8. seminarų, konferencijų, metodinių rekomendacijų rengimas Komiteto ir jo narių veiklos klausimais, mugių ir parodų organizavimas;

3.1.9. kvalifikacijos kėlimo organizavimas;

3.1.10. informacinės bazės kaupimas;

3.1.11. bendradarbiavimas su kitomis šalies bei užsienio sąjungomis, konfederacijomis, asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis;

3.1.12. dalyvavimas Pasaulio energetikos tarybos veikloje, jos institucijose bei renginiuose Lietuvos komiteto vardu.

3.2. Komitetas, įgyvendindamas savo tikslus ir uždavinius, vykdo šią veiklą:

3.2.1. mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veiklos (74.87.20);

3.2.2. leidybos (22.1);

3.2.3. programinės įrangos konsultacijų (72.22.10), parengtų programinių sistemų tobulinimo, jų pateikimo ir įforminimo(72.30), konsultacijų ir atstovavimo darbo ginčuose (74.11.20), bendrųjų patarimų ir konsultacijų, teisinių dokumentų rengimo (74.11.30), mokesčių konsultacijų (74.12.40), verslo informacijos paieškos ir pateikimo (74.14.10), verslo įmonių vadovavimo ir praktinio tvarkymosi konsultacijų (74.14.30), architektūros ir inžinerijos veiklos bei su ja susijusių techninių konsultacijų (74.20);

3.2.4. kvalifikacijos tobulinimo (80.42.30), suaugusiųjų profesinio mokymo (80.42.20), suaugusiųjų ir kito švietimo (80.4);

3.2.5. projektinių - konstruktorinių darbų (74.20.30);

3.2.6. technikos mokslų tiriamųjų ir taikomųjų darbų (73.10.50), socialinių mokslų tiriamųjų ir taikomųjų darbų (73.20.20);

3.2.7. nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės ar kita teise išnuomojimo (70.20), automobilių nuomos (71.10), statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuomos (71.32), kitų, niekur kitur nepriskirtų, asmeninių ir ūkio reikmenų nuomos (71.40).

3.3.  Licencijuojama veikla Komitetas gali užsiimti tik gavęs visus reikiamus leidimus ir licencijas.

3.4. Komitetas turi teisę tapti paramos gavėju ir įgyti teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustata tvarka gavęs paramos gavėjo statusą.

KOMITETO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Komiteto nariai turi tokias teises:

4.1.1. dalyvauti ir balsuoti Komiteto visuotiniame narių susirinkime;

4.1.2.  naudotis Komiteto teikiamomis paslaugomis;

4.1.3. susipažinti su Komiteto dokumentais ir gauti visą Komiteto turimą informaciją apie jo veiklą;

4.1.4. naudotis Komiteto sukaupta informacija;

4.1.5. ginčyti teisme Komiteto visuotinio narių susirinkimo, tarybos ir direktoriaus sprendimus;

4.1.6. dalyvauti rinkimuose į Komiteto Tarybą, revizorius, įstatų nustatyta tvarka spręsti Komiteto veiklos klausimus;

 4.1.7. dalyvauti įgyvendinant Komiteto programas ir projektus;

4.1.8. gauti iš Komiteto konsultacijas ir kitą paramą, ginant savo teisėtus interesus;

4.1.9. bet kada išstoti iš Komiteto. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Komitetui nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.1.10. Komiteto visuotiniame narių susirinkime teikti paaiškinimus, sprendžiant klausimą dėl nario pašalinimo iš Komiteto;

4.1.11. ginti savo teises ar teisėtus interesus teismine tvarka, jei jie Komitete pažeidžiami;

4.1.12. Komiteto visuotiniame narių susirinkime pasiūlyti savo kandidatus renkant Komiteto tarybos narius;

4.1.13. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

4.2. Komiteto narys privalo:

4.2.1. laikytis Komiteto įstatų;

4.2.2. aktyviai dalyvauti Komiteto veikloje;

4.2.3. saugoti Komiteto ir jo narių komercines paslaptis;

4.2.4. mokėti Komitetui visuotinio narių susirinkimo nustatytus mokesčius ir įnašus;

4.2.5. nevykdyti Komiteto  veiklos tikslams prieštaraujančios veiklos;

4.2.6. vykdyti sutartinius įsipareigojimus Komitetui ir jo nariams.

STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

5.1. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydžiai, jų mokėjimo tvarka bus patvirtinti atskiru dokumentu, priimtu Komiteto visuotinio narių susirinkimo.  Stojamieji įnašai ir narių mokesčiai yra privalomi visiems Komiteto nariams, jeigu taip nustato visuotinis narių susirinkimas.

5.2. Išimties tvarka atleisti nuo Komiteto narių mokesčių mokėjimo ar sumažinti jų dydį atskiriems Komiteto nariams gali tik visuotinis narių susirinkimas.

KOMITETO NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ KOMITETO TVARKA BEI SĄLYGOS

6.1. Asociacijos Lietuvos energetikų sąjunga nariai nuo Komiteto įregistravimo juridinių asmenų registre dienos tampa Komiteto nariais.

6.2. Komiteto nariais gali būti Lietuvos Respublikoje registruotos elektros energetikos, branduolinės energetikos, šilumos, naftos,  dujų ūkio ir kitos asociacijos, įmonės, energetikos profilio mokymo bei mokslo organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, pripažįstantys Komiteto įstatus, mokantys nustatyto dydžio mokesčius bei tikslinius įnašus, aktyviai dalyvaujantys Komiteto veikloje.

6.3. Po Komiteto įregistravimo jo nariais  tampa juridiniai  asmenys, raštu pareiškę norą būti Komiteto nariais ir Komiteto tarybos sprendimu priimti į Komiteto narius. Komiteto taryba turi teisę spręsti naujų narių priėmimo į Komitetą klausimus.

6.4. Asmuo laikomas tapusiu Komiteto nariu Komiteto tarybos, priėmusios jį į narius, sprendimo priėmimo dieną, jeigu taryba nenustatė vėlesnės datos.

6.5. Komitetas  gali turėti garbės narius. Jų statusą, teises, mokesčius ir pan. nustato Komiteto taryba.

6.6. Komiteto narys turi teisę išstoti iš Komiteto, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį raštu įspėjęs Komiteto tarybą. Jeigu nario pareiškime išstojimo data nenurodyta, laikoma, jog išstojimo data yra minėto įspėjimo termino pasibaigimo diena.

6.7. Komiteto narys gali būti pašalintas iš Komiteto visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu:

6.7.1. sistemingai nesilaikė Komiteto įstatų;

6.7.2. nesumokėjo stojamojo įnašo ar nario mokesčio;

6.7.3. pasinaudodamas iš Komiteto gauta informacija, sudarė sandorius, dėl kurių  Komitetas ar kiti  Komiteto nariai patyrė nuostolių;

6.7.4. nevykdė sutartinių įsipareigojimų Komitetui ar jo nariams;

6.7.5. sistemingai vykdė Komiteto tikslams prieštaraujančią veiklą.

6.8. Pašalinimo iš Komiteto diena laikoma visuotinio narių susirinkimo, pašalinusio narį iš Komiteto, sprendimo priėmimo diena, jeigu visuotinis susirinkimas nenustatė vėlesnės datos.

6.9. Iš Komiteto išstojusiems ir pašalintiems nariams jų sumokėti įnašai negrąžinami. Atsiskaitymai pagal Komiteto ir jo narių tarpusavio sutartinius įsipareigojimus sprendžiami sutartyse nustatyta tvarka.

6.10. Komitete turi būti narių sąrašas, su kuriuo Komiteto buveinėje arba Komiteto filialų ar atstovybių buveinėse, jei pastarieji yra įsteigti, turi teisę susipažinti kiekvienas Komiteto narys.

KOMITETO ORGANAI IR VALDYMAS

7.1. Komiteto organai yra šie:

7.1.1. visuotinis narių susirinkimas;

7.1.2.  kolegialus Komiteto valdymo organas - taryba;

7.1.3. vienasmenis Komiteto valdymo organas - Komiteto vadovas (direktorius).

7.2. Kiti valdymo organai Komitete nesudaromi.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

7.3. Visuotinis narių susirinkimas (toliau - visuotinis susirinkimas) yra  Komiteto organas.

7.4. Visuotinis narių susirinkimas:

7.4.1. keičia Komiteto įstatus;

7.4.2. renka ir atšaukia tarybos narius;

7.4.3 nustato Komiteto narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

7.4.4. tvirtina Komiteto metinę finansinę atskaitomybę;

7.4.5. priima sprendimą dėl Komiteto pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.4.6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

7.4.7 nustato Komiteto tarybos formavimo tvarką, renka Komiteto tarybos narius ir revizorių (auditorių) bei juos atšaukia;

7.4.8. išklauso ir tvirtina tarybos ir revizoriaus (auditoriaus) ataskaitas, biudžeto projektą;

7.4.9. tarybai pasiūlius, svarsto ir priima sprendimus dėl narių pašalinimo iš Komiteto.

7.5. Visuotinis susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Komiteto organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

7.6. Visuotinis susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Komiteto organams spręsti visuotinio susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus šių įstatų 7.4.2. ir 7.4.6. punktuose numatytus atvejus.

7.7. Visuotiniame susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Komiteto nariai.Vienas narys visuotiniame susirinkime turi vieną balsą.  Komiteto valdymo organų nariai, jeigu jie nėra Komiteto nariai, gali dalyvauti visuotiniame susirinkime be balso teisės.

7.8. Eilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos.  Neeilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Komiteto narių, taryba jos priimtu nutarimu arba revizorius (auditorius).

7.9. Visuotinis susirinkimas yra šaukiamas tarybos sprendimu, arba šių įstatų 7.21.1. punkte numatytu atveju - direktoriaus sprendimu.

7.10. Apie šaukiamą Komiteto visuotinį susirinkimą taryba, arba šių įstatų 7.21.1. punkte numatytu atveju - direktorius, privalo paskelbti kiekvienam Komiteto nariui ne vėliau kaip likus 20 dienų iki visuotinio susirinkimo dienos, nurodant susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę.  Susirinkimas gali būti sušauktas ir nesilaikant 20 dienų termino, jei visi Komiteto nariai su tuo sutinka.

7.11. Visuotinis susirinkimas negali svarstyti klausimų, iš anksto neįtrauktų į darbotvarkę jeigu jame dalyvauja ne visi Komiteto nariai.  Susirinkime rašomas protokolas, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.  Susirinkimo dalyviai registruojami pasirašytinai.  Registravimo sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

7.12. Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Komiteto narių. Visuotinio susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 7.4.1. ir 7.4.5. punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami tarybos nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už" negu „prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 7.4.1. ir 7.4.5. punktuose nurodytiems visuotinio susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Komiteto narių balsų.

7.13. Komiteto nariai gali perleisti teisę balsuoti visuotiniame susirinkime kitiems asmenims Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

7.14. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, šiuose įstatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Komiteto narių.

TARYBA

7.15. Komiteto veiklai laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų vadovauja taryba.

7.16. Taryba yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 8 nariai.

7.17. Tarybos narius 4 metų laikotarpiui renka visuotinis susirinkimas atviru balsavimu. Kandidatus į tarybos narius visuotiniame susirinkime iškelia atitinkamos asociacijos - Komiteto narės bei Komiteto taryba. Išrinktais į tarybos narius laikomi tie, kurie susirinkime surenka daugiausia balsų, bet ne mažiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių Komiteto narių balsų.

7.18. Tarybos nariai iš savo tarpo atviru balsavimu 4 metų laikotarpiui išrenka tarybos pirmininką -, kuris vadovauja tarybos veiklai  (toliau - Pirmininkas). Pirmininku negali būti asociacijos - Komiteto narės vadovas.

7.19. Visuotinis susirinkimas gali atšaukti visą tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai. Pirmininkas ir nariai gali atsistatydinti, įspėję Komitetą apie tai raštu ne vėliau kaip per 14 dienų.

7.20. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa taryba, visuotinis susirinkimas išrenka naują tarybą.  Jeigu atšaukiamas ar atsistatydina tik Pirmininkas, taryba išrenka naują Pirmininką. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina atskiri tarybos nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas narių skaičius.

7.21. Taryba:

7.21.1. šaukia visuotinius susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti arba paveda tai atlikti direktoriui;

7.21.2. pateikia metiniam visuotiniam susirinkimui arba atskiru jo reikalavimu Komiteto veiklos ataskaitą;

7.21.3. nustato atvejus, kada direktorius Komiteto vardu gali sudaryti sandorius ar atlikti kitus veiksmus tik gavęs išankstinį tarybos sutikimą;

7.21.4. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus, skiria ir atleidžia jų vadovus;

7.21.5.  priima naujus Komiteto narius, teikia visuotiniam susirinkimui rekomendacijas dėl šalinimo iš Komiteto narių, priima sprendimus dėl narių išstojimo iš Komiteto;

7.21.6. tvirtina darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, sprendžia kitus Komiteto turtinius klausimus;

7.21.7. tvirtina tikslinių įnašų lėšomis vykdomas programas, siūlo Komiteto nariams dalyvauti šiose programose;

7.21.8. skiria ir atšaukia direktorių, nustato jo atlyginimo dydį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareigines nuostatas, skatina jį ir skiria jam nuobaudas;

7.21.9. priima ir atleidžia iš darbo vyr. finansininką (buhalterį), bei nustato jam atlyginimo dydį;

7.21.10. priima sprendimus dėl darbo sutarčių su tarybos nariais sudarymo ir nustato mokėtinų pareiginių atlyginimų dydžius;

7.21.11. sudaro ilgalaikes ir vienkartines ar tikslines komisijas, darbo grupes.

7.22. Darbo sutarties sudarymo atveju, sutartį su tarybos nariu pasirašo įgaliotas tarybos narys.

7.23. Tarybos posėdžiai organizuojami esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi Pirmininkas ir ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių. Apie tarybos posėdį Pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo privalo paskelbti kiekvienam tarybos nariui ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki tarybos posėdžio dienos, nurodant posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę. Tarybos posėdis gali būti sušauktas ir nesilaikant 7 dienų termino, jei  visi tarybos nariai su tuo sutinka.

7.24. Taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių. Tarybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Pirmininko balsas. Tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių narių, o sprendimai atskirų energetikos šakų klausimais, - jei tam sprendimui neprieštarauja tarybos narys, atstovaujantis tos energetikos šakos asociaciją.

7.25 Tarybos posėdyje su patariamojo balso teise gali dalyvauti direktorius, jei jis nėra tarybos narys.

KOMITETO VADOVAS

7.26. Komiteto vadovą - direktorių - skiria ir atšaukia taryba.   Taryba taip pat nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina direktoriaus pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria jam nuobaudas.  Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nėra nustatyta kitaip.    

7.27. Direktorius ir tarybos pirmininkas gali būti tas pats asmuo.

7.28. Su direktoriumi sudaroma darbo sutartis, kurią Komiteto vardu pasirašo Pirmininkas ar kitas tarybos įgaliotas narys.  Sutartį su direktoriumi, kuris yra tarybos pirmininkas, pasirašo tarybos įgaliotas tarybos narys.  Tarybai priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.

7.29. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais, visuotinių susirinkimų bei tarybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.

7.30. Direktorius veikia Komiteto vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Komiteto vardu, išskyrus atvejus, kai taryba nustato, jog tam reikalingas išankstinis tarybos sutikimas.

7.31. Direktorius atsako už:

7.31.1. metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

7.31.2. Komiteto duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

7.31.3. šių įstatų nustatytais atvejais visuotinių susirinkimų sušaukimą, jų darbotvarkės sudarymą, visos reikiamos medžiagos darbotvarkės klausimams svarstyti pateikimą;

7.31.4. pranešimą Komiteto nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Komiteto veiklai;

7.31.5. Komiteto veiklos organizavimą;

7.31.6. kitų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat šiuose įstatuose ir Komiteto vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

7.32. Direktorius taip pat atlieka šias funkcijas:

7.32.1. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, išskyrus vyriausiąjį finansininką (buhalterį), nustato jų pareigybinius atlyginimus pagal tarybos patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką, sudaro su jais darbo sutartis;

7.32.2. Komiteto vardu atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose;

7.32.3. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

7.32.4. organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

7.32.5. skirsto lėšas labdarai ir paramai;

7.32.6. savarankiškai sprendžia kitus Komiteto organizacinius, ūkinius, socialinius, finansinius klausimus, išskyrus tuos, kurie priskirti visuotinio susirinkimo ar tarybos kompetencijai.

7.32.7. Nesant direktoriaus, jo funkcijas vykdo direktoriaus pavaduotojas arba kitas direktoriaus įgaliotas asmuo.

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE KOMITETO VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

8.1. Komiteto nariui raštu pareikalavus, Komitetas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas: Komiteto įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Komiteto veiklos ataskaitų, visuotinio susirinkimo ar tarybos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo ar tarybos sprendimai, narių sąrašų, kitų Komiteto dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Atsisakymą pateikti dokumentus Komitetas turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

8.2. Įgyvendinant šių įstatų 8.1. punktą, Komiteto dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

KOMITETO PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

9.1. Tais atvejais, kai Komiteto pranešimai ir skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos dienraštyje "Lietuvos aidas"  ir (arba) Komiteto interneto svetainėje arba siunčiami kiekvienam suinteresuotam asmeniui raštu registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.

9.2. Už savalaikį viešos informacijos pateikimą atsako direktorius.

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Komitetas turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

10.2. Sprendimus steigti Komiteto filialus ir atstovybes, skirti ir atšaukti Komiteto filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat tokių filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina taryba šiuose įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, KOMITETO VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

11.1. Komitetui leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Komiteto įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus).

11.2. Net ir šių įstatų 11.1. punkte nurodytais tikslais Komitetui draudžiama:

11.2.1. neatlygintinai perduoti Komiteto turtą nuosavybėn Komiteto nariui, Komiteto vadovui ar tarybai, Komitete darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

11.2.2. mokėti Komiteto steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo Komiteto turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

11.2.3. Komiteto turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti to Komiteto ir (ar) jo valdymo organų nariams, Komitete darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

11.2.4. suteikti paskolas, įkeisti Komiteto turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Komiteto prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

11.2.5. skolintis pinigų iš Komiteto nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

11.2.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

11.2.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

11.2.8. parduoti Komiteto turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

11.2.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

11.2.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

11.2.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

11.2.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

11.3. Komitetas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Komitetas šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Komitetas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Komiteto įstatuose yra nustatyta, tikslams.

11.4. Komiteto finansinę veiklą periodiškai tikrina revizorius (auditorius), kurį renka visuotinis narių susirinkimas rotacijos principu 1 metų laikotarpiui. Revizorius renkamas iš Komiteto narių. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizoriumi negali būti Komiteto tarybos narys bei direktorius. Išrinktu laikomas tas, kuris surenka daugiausia balsų, bet ne mažiau kaip pusę dalyvaujančių susirinkime atstovų balsų.

11.5. Revizorius privalo:

11.5.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus tikrinti Komiteto finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

11.5.2. visuotinio susirinkimo ar tarybos pavedimu atlikti Komiteto finansinės veiklos  patikrinimus;

11.5.3. artimiausiame visuotiniame susirinkime arba tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus;

11.5.4. visuotiniame susirinkime pateikti Komiteto finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą;

11.6. Direktorius ir taryba privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.

11.7. Už darbą revizoriui (auditoriui) Komitetas gali mokėti atlyginimą.  Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato visuotinis susirinkimas.

11.8. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už Komiteto veiklos trūkumų nuslėpimą.

11.9. Revizorius atskaitingas visuotiniam narių susirinkimui.

11.10. Auditas atliekamas pagal auditą ir auditorių darbą reglamentuojančius teisės aktus bei Komiteto ir auditoriaus sutarties sąlygas.

KOMITETO ĮSTATAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Komiteto įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo Komitetas vadovaujasi savo veikloje.  Komiteto įregistruotų įstatų originalas yra saugomas Komitete, o įstatų kopijos yra perduodamos Komiteto nariams.

12.2. Komiteto įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų numatyta tvarka.  Sprendimą pakeisti Komiteto įstatus priima visuotinis susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 jame dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma.

12.3. Visuotiniam susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Komiteto įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Pirmininkas arba visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo. 

12.4. Komiteto įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.  Kartu su įstatų pakeitimais Komitetas juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų įstatų tekstą (naują redakciją).

12.5. Sprendžiant Komiteto veikloje kilusius klausimus, kurie nėra sureguliuoti šiuose įstatuose, taikomos steigimo sutarties, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų nuostatos.


Komiteto įstatai