Lietuvos energetikos konsultantų asociacija
A. Goštauto g. 40B, 3 aukštas, LT-03163 Vilnius
http://www.leka.lt/
Prezidentas Šarūnas Prieskienis, tel. +370 652 33293
Direktorius Martynas Nagevičius, tel. +370 650 37654

Lietuvos energetikos konsultantų asociacija ( LEKA) – tai juridinių ir fizinių asmenų savanoriškas susivienijimas, vykdantis ūkinius, socialinius, švietimo bei mokslinio tyrimo uždavinius ir funkcijas.

Pagrindiniai LEKA uždaviniai yra:

 • atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus visose valdžios institucijose ir dirbant su rangovais, teikti asociacijos nariams juridinę pagalbą;
 • dalyvauti rengiant ir įgyvendinant įstatymus bei poįstatyminius aktus;
 • dalyvauti kuriant normatyvinius dokumentus, rengiant metodinę literatūrą;
 • kelti asociacijos narių profesinę kvalifikaciją, ir koordinuoti bei vykdyti jų mokymą;
 • užtikrinti, kad LEKA nariai laikytųsi profesinės etikos ir skatinti sąžiningą konkurenciją, pagal patvirtintą LEKA etikos kodeksą;
 • rinkti, sisteminti ir platinti informaciją susijusią su LEKA narių specializacijos sritimi;
 • užmegzti ir palaikyti ryšius su analogiškomis organizacijomis užsienyje;
 • propaguoti ir diegti taupų energijos naudojimą;
 • kiti neišvardinti tikslai, susiję su konsultacine veikla, techninių paslaugų teikimu, projektų rengimu, konkursų organizavimu, technine priežiūra ir kt.

Vykdydama savo tikslus, LEKA atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja jos tikslus atitinkančią veiklą sudarydama reikiamas sutartis;
 • teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms, o esant reikalui, ir pati steigia tokias priemones;
 • bendrauja su atitinkančiomis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų (tiek sutarčių, tiek narystės pagrindu);
 • pati ruošia  ir vykdo tikslines programas bei dalyvauja kitų valstybinių ar nevalstybinių institucijų (organizacijų, įmonių) programų ruošime ir vykdyme;
 • kaupia ir platina informaciją apie savo renginius;
 • sudaro galimybes rėmėjų reklaminei veiklai savo organizuojamų renginių metu;
 • steigia įmones ir organizacijas, remiantis atitinkamos rūšies įmonių ar organizacijų įstatymais;
 • LEKA negali teikti finansinės paramos bei kitaip skirstyti pelno savo narių visuomeninių organizacijų nariams, darbuotojams;
 • vykdo visas kitas funkcijas, atitinkančias savo narių ir visuomenes interesus, neprieštaraujančius LR įstatymams.