Lietuvos branduolinės energetikos asociacija
K. Donelaičio g. 20, LT-44239  Kaunas
http://www.lbea.lt
Prezidentas prof.habil. dr. Eugenijus Ušpuras, tel. +370 37 401926
Direktorius doc. dr. Arvydas Adomavičius, tel. +370 37 300439

Lietuvos branduolinės energetikos asociacija LBEA įkurta 1999 m. gegužės 1d. Kaune, yra laisvanoriška fizinių ir juridinių asmenų, kurių veikla susijusi su branduoline energetika, susivienijimas.

Pagrindiniai tikslai           

 • propaguoti technologinį ir mokslinį taikiosios branduolinės technikos vystymą;
 • inicijuoti, plėtoti ir aktyvizuoti apsikeitimą patyrimu bei žiniomis;
 • skatinti šalies ir užsienio branduolinės energetikos specialistų bendradarbiavimą;
 • skatinti narių kūrybinį aktyvumą;
 • gerinti narių mokslinių ir profesinių interesų tenkinimo bei informacijos teikimo sąlygas;
 • padėti kooperuoti efektyviam panaudojimui intelekto ir gamybinius resursus;
 • formuoti pozityvią visuomenės nuomonę apie taikų branduolinės energijos panaudojimą.

Svarbiausi uždaviniai :   

 • palaikyti ir remti branduolinės energetikos ir su ja susijusių technikos sričių mokslinius tyrimus;
 • dalyvauti formuojant nacionalinę energetikos politiką ir prognozuojant mokslo bei technikos vystymą branduolinės energetikos ir jos perspektyvių panaudojimo krypčių srityse;
 • dalyvauti rengiant branduolinės energetikos panaudojimą ir plėtrą reglamentuojančius įstatymus;
 • rengti ir skleisti objektyvią, teisingą, moksliškai pagrįstą informaciją apie branduolinės energetikos problemas ir perspektyvas visuomenei bei valdymo struktūroms;
 • gerinti branduolinės energetikos mokslo ir technikos srities studentų rengimo bei dirbančių specialistų papildomo mokymo kokybę;
 • sekti, apibendrinti ir platinti tarptautinėje bendrijoje sukauptą patyrimą naujausių branduolinių technologijų srityje, tarp jų - tarptautinės standartizacijos srityje;
 • teikti paramą branduolinės energetikos objektus licencijuojančioms valstybinėms institucijoms;
 • vykdyti aktualius įmonių bei organizacijų užsakymus branduolinės energetikos ir su ja susijusiose technikos srityse, organizuoti naujos technikos kūrimą ir įdiegimą.