Lietuvos elektros energetikos asociacija
P.Lukšio g. 3-301, LT-08221 Vilnius
http://www.leea.lt
Prezidentas Vladas Paškevičius tel. +370 5 2701104
Administratorė Daiva Bikulčienė tel. +370 5 2701104

Lietuvos elektros energetikos asociacija (toliau–Asociacija) įkurta 1998 metais ir yra savanoriška elektros ir šilumos energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo įmonių ir energetikos statybos organizacijų bei kitų asocijuotų energetikos struktūrų, atskirų subjektų, veikiančių energijos gamybos, tiekimo bei energetikos projektavimo sferoje, interesus atstovaujanti ir ginanti organizacija.

Asociacija yra savarankiška, šakinė, nepriklausoma, tam tarpe nuo valstybės ir valdžios struktūrų, pelno nesiekianti ir Vyriausybės nefinansuojama organizacija. Dalyvauja ruošiant LR įstatymus ir poįstatyminius aktus elektros sektoriaus vystymo bei valdymo klausimais, nagrinėja aktualias problemas, susijusias su Asociacijos narių veikla, ruošia ir įgyvendina sektoriaus tikslines programas. Užmezga ir plėtoja ekonominius-techninius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis bei atskirais užsienio partneriais. Teikia Asociacijos nariams informacinę pagalbą elektros gamybos bei tiekimo klausimais, konsultuoja verslo ir valdymo klausimais. Rengia parodas, konferencijas, seminarus, rinkos konjunktūros ir viešosios nuomonės apklausas. Atstovauja savo narių interesus darbdavystės sferoje. Asociacijos veikla grindžiama viešumu, lygiateisiškumu visų jos narių atžvilgiu, demokratinėmis valdymo formomis.