PET Lietuvos komitetas

Komitetui vadovauja visuotinis narių susirinkimas, taryba ir direktorius.

Aštuonių narių Komiteto taryba suformuota siekiant atstovauti visoms Lietuvos energetikos šakoms. Tarybos nariai renka Tarybos pirmininką - Komiteto pirmininką ir skiria direktorių. Komiteto tarybos nariai yra Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininkas Rymantas Juozaitis, Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidentas Vladas Paškevičius, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos tarybos pirmininkas Andrius Janukonis, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA prezidentas Remigijus Lapinskas, Lietuvos branduolinės energetikos asociacijos prezidentas prof. habil.dr. Eugenijus Ušpuras, Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas dr. Valdas Lukoševičius, Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacijos tarybos narys Vidas Čebatariūnas.

Šiuo metu PET Lietuvos komitetas jungia: Lietuvos elektros energetikos asociaciją, Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją, Lietuvos branduolinės energetikos asociaciją, Lietuvos biomasės energetikos asociaciją LITBIOMA, Lietuvos energetikos konsultantų asociaciją, Nepriklausomų elektros tiekėjų asociaciją, Nacionalinę elektros technikos verslo asociaciją, Lietuvos hidroenergetikų asociaciją, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociaciją.

PET Lietuvos komitetassiekia vienyti krašto energetikų pajėgas, efektyviai tvarkyti ir racionaliai formuoti šalies energetiką - palankiausiomis sąlygomis apsirūpinti energija, nesukeliant pavojaus būsimoms kartoms, tenkinti šalies poreikius šioje srityje, atstovauti Lietuvos energetikos interesams pasaulyje.

Dabartinė Komiteto struktūra buvo suformuota 2001m. liepos 5d. visuotiniame asociacijos Lietuvos energetikų sąjunga (dabar Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas) narių susirinkime. Asociacijos prezidentu buvo išrinktas Leonas Ašmantas, o direktoriumi paskirtas Gintaras Adžgauskas.


Prof. habil.dr. Leonas Ašmantas -
pirmasis PET Lietuvos komiteto prezidentas 

Nuo 2005 m. gegužės 19 d. Komitetui vadovauja Rymantas Juozaitis.


Pasaulio energetikos tarybos
Lietuvos komiteto pirmininkas Rymantas Juozaitis
 

Komitetas išleido 5 informacinio biuletenio „Energija", supažindinusio visuomenę ir politikus su svarbiais energetikos uždaviniais, numerius. Buvo kreiptasi į aukščiausius valdžios atstovus svarbiais Lietuvos energetikos klausimais. Komitetas dalyvauja rengiant energetikos sektoriaus įstatyminius aktus, verčia į lietuvių kalbą ir skelbia svarbiausius Pasaulio energetikos tarybos metų programinius dokumentus - pareiškimus, energetikos kongresų išvadas, rekomendacijas ir supažindina su jais šalies vadovus, energetikus ir visuomenę. Taip pat Komitetas rengia įvairius pasitarimus, seminarus, kitokius renginius energetikos sektoriaus integracijos klausimais, naujų technologijų diegimo ir kitomis aktualiomis temomis. Masinės informacijos kanalais Lietuvos visuomenė nuolat informuojama apie energetiką.

2002 m. rugsėjo 16 dieną įsteigtas Koordinacinis komitetas, - jo sudėtyje trijų Baltijos šalių PET narystės komitetų pirmininkai, - kuris siekia koordinuoti trijų Baltijos šalių energetikos sektoriaus integracijos procesus, kelti ir spęsti energetikos klausimus regiono lygiu.

Lietuvos komitetas - vienas iš Centrinės ir Rytų Europos šalių energetikos sektoriaus integracijos į Vakarų energetines sistemas centro CENERG, pradėjusio veiklą 2003 m. kovo 3 d. Varšuvoje, steigėjų. Viena iš CENERG užduočių - atkurti ryšius tarp regiono energetikos mokslo tyrimo organizacijų, kad būtų galima sukaupti patikimą duomenų bazę, analizuoti regiono energetikos sektoriaus būklę ir sudaryti prielaidas sklandžiau integruotis į Vakarų energetines struktūras.

2005 m. vasario 23 dieną Komitetas įsteigė Lietuvos energetikų garbės ženklo apdovanojimą, pažymėti iškiliausiems, Lietuvos energetikai labiausiai nusipelniusiems asmenims. Pirmiesiems kavalieriams jis buvo įteiktas 2005 metų balandžio 17-ąją, švenčiant Lietuvos energetikų dieną.


Lietuvos energetikų garbės ženklas

Svarbi Komiteto veikla energijos tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimui, todėl PET Lietuvos komiteto atstovai dalyvauja Prezidentūros, Seimo komitetų, komisijų, Vyriausybės ir ministerijų rengiamuose posėdžiuose ir pasitarimuose energetikos klausimais.

2009 m. balandžio 17d. pradėtos organizuoti tradicinės energetikos konferencijos. Pirmoji  „Lietuvos energetikos konferencija: Ekonominiai ir saugumo uždaviniai" surinko apie 600 Lietuvos energetikos vadovaujančių pareigūnų, žinomų energetikos ekspertų, Lietuvos politikos, energetikos ir vartotojų atstovų - 600 dalyvių.

2009 m. rugsėjo 30 d. suorganizuota pirmoji šalyje didelio masto tarptautinė energetikos konferencija „Iššūkis Lietuvos energetikai: švaistyti galimybes ar pasinaudoti Europos Sąjungos patirtimi ".


Tarptautinė energetikos konferencija
„Iššūkis Lietuvos energetikai: švaistyti galimybes ar pasinaudoti Europos Sąjungos patirtimi" 

Plačiausiai nušviestas forumas šalies informacijos kanalais - spaudoje, televizijoje, radijuje ir internetinėje erdvėje. Renginys tiesiogiai transliuotas internetu.

Atkreiptas visuomenės ir politikų dėmesys į aktualias, Ignalinos AE visiško sustabdymo išvakarėse, temas - apie galimybę pasinaudoti Europos Sąjungos patirtimi panaudojant atsinaujinančius išteklius šilumos ir elektros gamybai, efektyvumo didinimą visose energetikos srityse, realias galimybes didinti energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių.

Energetikos ekspertai pasiūlė būdus kaip pereiti prie tvarios energetikos ir ekonomikos: Šilumos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių iki 2020 metų padidinti iki 85 procentų, o elektros - iki 15 procentų bei sumažinti energijos kainas vartotojams, kartu padidinus energetinį saugumą.